Lietošanas Noteikumi

Interneta veikala lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas havens.lv, turpmāk – havens.lv, lietošanas kārtību.

1.2. SIA “Havens Latvia”, 40103355870, juridiskā adrese: Pērnavas iela1-24, Rīga, LV-1012, turpmāk – Havens.lv vai Pārdevējs, nodrošina Havens.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3. Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas Havens.lv vai izmanto citus Havens.lv pakalpojumus- turpmāk Lietotājs. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem Havens.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

1.4. Ja Lietotājs iegādājas Havens.lv piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.

1.5. Ja Lietotājs iegādājas preces Havens.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā Havens.lv atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem.

1.6. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt Havens.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, Havens.lv ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam Havens.lv.

1.7. Havens.lv patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties Havens.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8. Havens patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Veicot pirkumu Havens.lv, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts.

2.2. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu Havens.lv. Ja Lietotājs reģistrācijas formā vai, veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, Havens nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savā Havens.lv profilā labot, dzēst vai papildināt personas datus vai prasīt Havens personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši klienta norādēm saskaņā ar Privātuma politiku.

2.3. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.4. Havens garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos. Maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus Havens.lv nodod pilnvarotajam apstrādātājam Sia Spīganas zirgi.

2.5. Havens apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot Havens partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

2.6. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.

3. Pirkuma – pārdošanas (distances) līguma noslēgšana

3.1. Preces pirkuma līgums starp Havens un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz “apmaksāt pirkumu”. Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti Havens.lv datu bāzē.

3.3. Havens piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.

3.4. Ja Havens neizdodas sazināties ar Lietotāju 5 (piecu) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, Havens atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

3.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ Havens nevar nodrošināt interneta veikalā Havens.lv iegādātās preces piegādi, Havens apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, Havens atmaksā Lietotājam samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā

4. Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču un pakalpojumu cenas veikalā Havens.lv ir norādītas ar nodokļiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli. Maksa par pasūtījuma piegādi (ja tāda paredzēta) tiek noteikta atsevišķi atbilstoši Havens.lv veikala piegādes maksām.

4.2. Preču cenas interneta veikalā Havens.lv norādītas euro. Visi maksājumi, kas tiek veikti norēķinu valūta ir Eiro

4.3. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:

4.3.1. izmantojot ar pārskaitījumu caur internetbanku.

4.3.2. skaidrā naudā, ja pasūtītā prece tiek nodota klātienē piegādes brīdī.

5. Preces pasūtīšana

5.1. Lai veiktu preces pirkumu, Lietotājs, Havens.lv izvēlas vēlamo Preci un pievieno to pirkumu grozam, noklikšķinot uz taustiņa “Ielikt grozā”.

5.2. Pasūtījuma noformēšanai Lietotājam jāveic sekojošas darbības:

5.2.1 Jāizvēlas prece vai preces, pievienojot to „Grozam”.

5.2.2. Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Grozā”, lapas kreisajā augšējā stūrī noklikšķināt uz iepirkumu groza ikonas un nospiest taustiņu „Pasūtīt”. Lietotājs tiek novirzīts tālāk uz groza lappusi, kurā iespējams pārskatīt pasūtījumu . Tālāk Lietotājs aizpilda informāciju par sevi, kas veic pasūtījumu (Vārds Uzvārds, Adrese, Epasta adrese, tālrunis, pilsēta, pasta indekss, piegādes veids, apmaksas veids)

5.2.3. Pēc pieprasīto datu ievadīšanas un datu pareizības pārbaudes Lietotājs apstiprina pasūtījumu, nospiežot taustiņu “Tālāk”. Pēc šīs darbības pasūtījums ir apstiprināts un nosūtīts pārdevējam.

5.2.4. Lietotājs uz savu epastu saņem rēķinu, par kuru samaksu par Preci veic izmantojot savu internetbanku.

5.2.5. Pēc Preces apmaksas Havens.lv sūta pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

5.3. Lietotājs apņemas Pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus Pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, Pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā Pasūtījums var netikt netiek nodrošināts.

5.4. Pārdevējs neatbild par pasūtījuma izpildes neiespējamību un par jebkurām, no tās izrietošām sekām, kas radušās iesniegto, bet nepareizo datu dēļ.

5.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja rodas šaubas par Pārdevējam iesniegto datu pareizību, kā arī – vispārpieņemtajiem principiem neatbilstošās rīcības gadījumā.

6. Preču piegāde

6.1. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi vai izvēlēto pakomāta Omniva staciju.

6.2. Preces Lietotājam var piegādāt Havens.lv vai viņa pilnvarots pārstāvis.

6.3. Lietotājs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera.

6.4 Piegādes maksa Latvijā ar pakomātu Omniva ir 3,89 EUR (trīs euro un 89 euro centi).

6.5. Havens darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Iespējamais piegādes laiks var atšķirties, par jebkāda veida kavējumiem tiks ziņots.

6.5.1. Par piegādes veidu izvēloties Omniva pakomātu, Prece Lietotāja izvēlētajā pakomātā nonāk 2-3 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma sūtīšanas uz Lietotāja e-pasta adresi.Par Preces nonākšanu pakomātā Lietotājs tiek informēts ar īsziņas paziņojumu, kas satur durvju kodu, pakomāta atrašanās vietu, atgriešanas kodu un uzglabāšanas termiņu. Pakomāti ir atvērti 24 stundas. Prece tiek uzglabāta pakomātā 7 kalendārās dienas. Pēc minētā termiņa beigām Prece tiek sūtīta atpakaļ havens.lv veikalam. Gadījumā, ja Lietotājs neizņem Preci iepriekš minētajā termiņā, Lietotājam ir pienākums atlīdzināt izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu preces nosūtīšanu.

6.5.2. Lietotājam ir pienākums saglabāt 6.7.1. punktā minēto īsziņas paziņojumu līdz 14 dienu gara atgriešanas perioda beigām. Lietotājam ir iespēja vajadzības gadījumā Preci nomainīt vai atgriezt, izmantojot tajā pašā īsziņas paziņojumā esošu atgriešanas kodu.

6.6. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav sastopams, Havens ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt Havens jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

6.7. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā Havens atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

6 .8. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, ko preču piegādes brīdī Havens pārstāvis uzrāda. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, Lietotājs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci Lietotājam, ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. Havens neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā.

7. Preču kvalitāte

7.1. Visu Havens.lv pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.

7.2. Havens.lv precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

7.3. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai Havens veic vienu no šādām darbībām:

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

7.6. Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt Havens bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

7.7. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai Havens attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, Havens var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

7.8. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Lietotāja iespējas preci izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai Havens atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

7.9. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt Havens.lv gan mutvārdos, gan rakstveidā, nosūtot iesniegumu Havens uz adresi Pils iela 1a, Lielvārde, LV-5070. Pēc iebildumu izvērtēšanas Havens.lv sniedz Lietotājam atbildi.

8. Atteikuma tiesības un preču atgriešana

8.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad 7.sadaļā noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot Havens.lv iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu. .

8.2. Par iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu tiek uzskatīts Lietotāja nosūtīts rakstveida (elektroniski e-pasta formā) paziņojums , kurā norādīts atgriešanas objekts un pasūtījuma numurs. Obligāti jānorāda Lietotāja bankas konta numuru, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par preču pirkumu samaksāto naudas summu. Par elektroniskā formā uz e-pastu saņemtu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu Havens paziņo Lietotājam.

8.3. Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), ja Lietotājs iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Havens pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.

8.4. Pēc iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Lietotājs nosūta vai piegādā preci atpakaļ Havens uz adresi: Pils iela 1a, Lielvārde, LV-5070, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces nosūta vai piegādā atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

8.5. Havens apņemas bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Lietotājam viņa samaksāto naudas summu par preci. Havens atmaksā naudas summu, pārskaitot to uz Lietotāja atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu vai, ja tas nav norādīts, uz kontu, no kura saņems maksājums par preci.

8.6. Ja Lietotājs preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlmi preces saņemt, izmantojot tādu piegādes veidu, kas nav Havens piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Havens nav pienākuma atmaksāt Lietotājam piegādes papildu izdevumus.

8.7. Havens patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Lietotājam līdz brīdim, kad Havens būs saņēmis no Lietotāja tā atgriezto preci vai arī būs saņēmis Lietotāja apliecinājumu par to, ka Lietotājs preci ir nosūtījis atpakaļ Havens, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

8.8. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu vai pakomātu, patērētājs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.

8.9. Lietotājs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:

8.9.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu precei;

8.9.2. prece nedrīkst būt bojāta;

8.9.3. prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Lietotājs ir norādījis iebildumus);

8.9.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.

8.11.. Havens.lv ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.

8.12. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Havens ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu

9. Informācijas apmaiņa

9.1. Havens sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti Havens.lv sadaļā – Kontakti.

10. Atbildība

10.1. Havens ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai Havens.lv lietošanas kārtībai.

10.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

10.3. Havens.lv nav atbildīgs par Havens.lv veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.

10.4. Havens nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Havens saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Butterfly centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

11. Citi noteikumi

11.1. Attiecības starp Lietotāju un Havens regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

11.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar Havens.lv klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.